STATUT POLSKO – LUKSEMBURSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Polsko–Luksemburska Izba Gospodarcza zwana dalej Izbą, jest organizacją dwustronną samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej Członków, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, w szczególności wobec władz publicznych.
 2. Izba działa na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych oraz niniejszego statutu Izby, zwanego dalej Statutem.

§ 2.

 1. Siedzibą Izby jest miasto Wrocław.
 2. Izba działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Na obszarze swojej działalności Izba może tworzyć swoje przedstawicielstwa i oddziały.

§ 3.

Izba posiada osobowość prawną.

§ 4.

 1. Nazwa Izby brzmi:
  a. w języku polskim: „POLSKO-LUKSEMBURSKA IZBA GOSPODARCZA”;
  b. w języku francuskim: „CHAMBRE DE COMMERCE POLONO-LUXEMBOURGEOISE”;
  c. w języku angielskim: „POLISH-LUXEMBOURG CHAMBER OF COMMERCE”;
  d. w języku niemieckim: „POLNISCH-LUXEMBURGISCHE WIRTSCHAFTSKAMMER
 2. Izba używa pieczęci z nazwą Izby w języku polskim oraz może używać pieczęci w języku luksemburskim, niemieckim, francuskim i angielskim.
 3. Językami urzędowymi Izby są: język polski, język niemiecki, język angielski.

II. ZADANIA IZBY I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 5.

 1. Celem Izby jest wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburg, ochrona i popieranie polskich interesów gospodarczych w Luksemburgu i luksemburskich interesów gospodarczych w Polsce, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych i gospodarczych Polski i Luksemburga.
 2. Dla osiągnięcia swych celów Izba może wspierać działalność oraz korzystać ze wsparcia innych osób prawnych i osób fizycznych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz organizacji bilateralnych i międzynarodowych.

§ 6.

Izba realizuje swoje zadania statutowe w szczególności poprzez:
a. ochronę i reprezentowanie interesów gospodarczych swoich Członków wobec władz publicznych, organów administracji państwowej i samorządowej oraz organizacji krajowych, zagranicznych i międzynarodowych;
b. wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości poprzez inspirowanie, pośrednictwo, podtrzymywanie i rozwijanie współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorcami z Polski i Luksemburga oraz promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej w Polsce i w Luksemburgu;
c. gromadzenie i rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność Członków Izby, dotyczących sytuacji gospodarczej w Polsce i w Luksemburgu, w szczególności informacji rynkowych i finansowo-ekonomicznych służących promowaniu polsko-luksemburskiej wymiany gospodarczej;
d. propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, organizacyjnych i technicznych Polski i Luksemburga oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
e. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań, w tym prawnych, odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz może uczestniczyć, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie;
f. dokonywanie ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej;
g. działalności na rzecz promocji i upowszechniania tradycji narodowych, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Polski i Luksemburga;
h. organizowanie konferencji, seminariów informacyjnych, sympozjów, dyskusji, wystaw, targów misji handlowych i inwestycyjnych i innych wydarzeń promocyjnych;
i. inspirowanie tworzenia i nowelizacji regulacji prawnych dotyczących sfery gospodarczej oraz reprezentowanie stanowiska członków Izby w tym zakresie;
j. wydawanie Członkom, na ich wniosek, opinii niezbędnych do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej;
k. prowadzenie działalności wydawniczej i publicystycznej;
l. powoływanie komisji, komitetów, sekcji, klubów członkowskich i innych zespołów kolegialnych;
m. pośredniczenie w rozstrzyganiu sporów pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w bilateralnych kontaktach gospodarczych, w tym poprzez prowadzenie mediacji i zorganizowanie sądownictwa polubownego;
n. prowadzenie działalności gospodarczej na zasadach ogólnych w celu uzyskiwania środków na działalność statutową;
o. pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych Izby, w tym poprzez pozyskiwanie darowizn finansowych i niefinansowych, w tym darowizn z poleceniem (art. 893 kodeksu cywilnego) z przeznaczaniem na realizację celów Izby.

Izba, w zakresie realizacji swoich celów, może prowadzić działalność pożytku publicznego na warunkach określonych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

§ 7.

Izba, w zakresie realizacji swoich celów, może prowadzić działalność pożytku publicznego na warunkach określonych przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku.

III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8.

 1. Członkami Izby mogą być:
  a. osoby fizyczne prowadzące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Wielkiego Księstwa Luksemburg działalność gospodarczą lub wykonujące samodzielnie wolny zawód;
  b. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, utworzone zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej lub Wielkiego Księstwa Luksemburg, prowadzące działalność gospodarczą;
  c. podmioty zagraniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Członkowie Izby wskazani w ust. 1 lit. b i c powyżej reprezentowani są w Izbie poprzez swoich umocowanych przedstawicieli.
 3. Poprzez umocowanego przedstawiciela Członka, o którym mowa w ust. 2 powyżej rozumieć należy osobę uprawnioną do reprezentowania Członka zgodnie z właściwymi przepisami prawa i aktami wewnętrznymi regulującymi funkcjonowanie danego Członka (w szczególności osobę wchodzącą w skład organu osoby prawnej, wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki osobowej) oraz osobę, której udzielone zostało, zgodnie z zasadami reprezentacji Członka, pisemne upoważnienie do reprezentowania Członka w Izbie.
 4. Członkowie składają pisemne upoważnienia do reprezentowania Członka w Izbie na ręce Dyrektora Biura Izby bądź Prezesa Zarządu Izby. Członkowie zobowiązani są do niezwłocznego informowania Izby o wszelkich zmianach umocowanych przedstawicieli.

§ 9.

 1. Przyjęcie w poczet Członków Izby następuje na podstawie uchwały Zarządu Izby, zwanego dalej „Zarządem”, po uprzednim złożeniu przez zainteresowanego pisemnej deklaracji członkowskiej i wypełnionej ankiety oraz wpłaceniu wpisowego i rocznej składki członkowskiej.
 2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet Członków zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały Zarządu.
 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków odmawiająca przyjęcia jest ostateczna. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez najbliższe Walne Zgromadzenie Członków. W przypadku uwzględnienia odwołania, datą przyjęcia w poczet członków Izby jest data uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 10.

 1. Członkowie Izby mają prawo:
  a. wybierać i być wybieranymi do organów Izby;
  b. korzystać na preferencyjnych zasadach określonych regulaminami uchwalonymi przez Zarząd ze wszystkich form działalności Izby;
  c. korzystać ze znaku firmowego Izby według zasad określonych przez Zarząd;
  d. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące całokształtu działalności Izby;
  e. głosować na Walnym Zgromadzeniu Członków;
  f. uczestniczyć w powoływanych przy Izbie komisjach, komitetach, klubach członkowskich i innych zespołach kolegialnych.
 2. Członkowie Izby zobowiązani są do:
  a. kierowania się w swojej działalności gospodarczej obowiązującymi przepisami, zasadami etyki i normami rzetelnego postępowania;
  b. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów oraz uchwał organów Izby;
  c. udziału w realizacji celów statutowych Izby;
  d. regularnego opłacania składek członkowskich;
  e. dbania o dobre imię Izby.

§ 11.

 1. Walne Zgromadzenie Członków określa wysokość wpisowego oraz rocznej składki członkowskiej.
 2. Składki członkowskie wnosi się raz w roku, w pełnej wysokości za cały rok kalendarzowy. Zapłata składki następuje poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Izby.
 3. W wypadku braku środków finansowych na pokrycie kosztów bieżącej działalności Izby, Walne Zgromadzenie Członków może w trakcie roku, większością 2/3 głosów biorących udział w głosowaniu, podjąć uchwałę o podwyższeniu wysokości składki.
 4. Różnicę pomiędzy dotychczasową a podwyższoną składką Członkowie zobowiązani są wpłacić w terminie miesiąca od uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 12.

 1. Członkostwo w Izbie ustaje:
  a. wskutek wystąpienia z Izby – z upływem miesiąca od dnia doręczenia na adres Izby, skierowanego do Zarządu pisemnego oświadczenia Członka o wystąpieniu z Izby;
  b. wskutek skreślenia z listy Członków Izby – z powodu śmierci osoby fizycznej, likwidacji osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej lub utraty statutowych wymogów członkostwa, w szczególności zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej;
  c. wskutek wykluczenia z Izby – z powodu nieprzestrzegania przez Członka postanowień Statutu lub uchwał organów Izby, w szczególności opóźnienia w zapłacie składki członkowskiej w pełnej (rocznej) wysokości przekraczającego trzy miesiące lub w przypadku, gdy dalsze członkostwo nie da się pogodzić z celami Izby albo gdy godzi w jej dobre imię.
 2. Skreślenie z listy Członków i wykluczenie z Izby następuje w drodze uchwały Zarządu.
 3. Podjęcie uchwały o wykluczeniu Członka następuje po złożeniu przez niego pisemnych wyjaśnień lub upływie terminu do ich złożenia. Termin do złożenia wyjaśnień, nie krótszy niż 14 dni licząc od dnia zawiadomienia Członka, określa Zarząd.
 4. Uchwała Zarządu w sprawie wykluczenia Członka wymaga obecności co najmniej 2/3 członków Zarządu.
 5. Wykluczonemu Członkowi służy prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia mu uchwały Zarządu. Walne Zgromadzenie Członków rozpatruje odwołanie na najbliższym posiedzeniu. W przypadku nieuwzględnienia odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków za datę wykluczenia uważa się datę podjęcia przez Zarząd uchwały o wykluczeniu.
 6. W przypadku wystąpienia lub wykluczenia z Izby wpłacona składka członkowska nie podlega zwrotowi.
 7. Wystąpienie lub wykluczenie z Izby nie zwalnia z obowiązku zapłaty zaległej składki członkowskiej.

§ 13.

 1. Osobom, które wniosły szczególny wkład w rozwój polsko-luksemburskich stosunków gospodarczych Izba może nadać tytuł Honorowego Członka Izby.
 2. Tytuł Honorowego Członka Izby może być przyznany wyłącznie osobie fizycznej.
 3. Tytuł Honorowego Członka Izby nadaje Zarząd w drodze uchwały. Przepisu § 9 ust.1 nie stosuje się.
 4. Honorowy Członek Izby nie posiada żadnych praw i obowiązków wynikających z członkostwa w Izbie.

IV. ORGANY IZBY

§ 14.

 1. Organami Izby są:
  a. Walne Zgromadzenie Członków
  b. Zarząd
  c. Rada Izby
 2. Uchwały organów Izby podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów biorących udział w głosowaniu, bez względu na kworum, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 3. Głosowanie tajne odbywa się przy wyborach członków Zarządu, w tym Prezesa i Rady, a także na wniosek co najmniej 1/5 osób uczestniczących w posiedzeniu Zarządu lub Zgromadzeniu Członków.

1. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 15.

 1. Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem”, jest najwyższą władzą Izby.
 2. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są na zwyczajnym lub nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
 4. Bez odbycia Walnego Zgromadzenia mogą być podejmowane uchwały pod warunkiem, że projekt uchwały zostanie dostarczony wszystkim Członkom Izby. Uchwała wchodzi w życie, gdy za uchwałą pisemnie zagłosuje zwykła większość Członków Izby.

§ 16.

 1. Walne Zgromadzenia Członków zwołuje Zarząd.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, w terminie do końca drugiego kwartału następującego po zakończeniu roku objętego sprawozdaniem.
 3. W uzasadnionych przypadkach, na skierowany do Zarządu wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby Członków Izby, na wniosek Rady Izby lub z własnej inicjatywy Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Występujący o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winni określić sprawy, które mają być przedmiotem obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbywać się nie później niż w ciągu 8 tygodni od daty wystąpienia o jego zwołanie.
 4. O terminie, miejscu oraz porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd obowiązany jest powiadomić Członków w drodze pisemnych zawiadomień wysłanych co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia pocztą elektroniczną.
 5. W zawiadomieniu Zarząd określa zakres uchwał, które będą przedmiotem Zgromadzenia. Zarówno Zwyczajne jak i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały wyłącznie w sprawach objętych porządkiem obrad.
 6. W przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w terminie wskazanym w ust. 2 lub nie wyznaczy terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przeciągu 4 tygodni od dnia otrzymania wniosku Członków Izby, o którym mowa w ust. 3 powyżej, wówczas Zgromadzenie zwołuje 1/3 ogólnej liczby Członków Izby uchwałą podjęta w trybie § 15 ust. 4, przepisy ustępów 3-4 stosuje się odpowiednio.

§ 17.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a. uchwalenie rocznych i wieloletnich kierunków działania Izby oraz ocena ich realizacji;
b. wybór i odwołanie członków Zarządu i jej Prezesa oraz członków Rady Izby;
c. uchwalanie, większością 2/3 głosów biorących udział w głosowaniu, zmian Statutu;
d. uchwalenie regulaminów Izby i zatwierdzanie regulaminu wyboru i pracy Zarządu i regulaminu wyboru Rady;
e. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady;
f. udzielanie absolutorium członkom Zarządu i Rady;
g. ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej;
h. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Izby;
i. podejmowanie uchwał ustalających szczegółowo przeznaczenie i podział majątku Izby w razie jej likwidacji;
j. rozpatrywanie innych spraw przekazanych Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

§ 18.

 1. Walne Zgromadzenie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę Członków obecnych na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Członkowie Izby będący osobami fizycznymi wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Członkowie Izby, o których mowa w § 8 ust. 1 lit. b i c Statutu, wykonują prawo głosu poprzez swoich umocowanych przedstawicieli lub poprzez pełnomocników.
 3. Członkowie Izby, ich umocowani przedstawiciele lub pełnomocnicy mogą reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż tylko jednego Członka Izby, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa określającego zakres umocowania.
 4. Członkowie Izby, ich umocowani przedstawiciele lub pełnomocnicy mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 5. Środek komunikacji, o którym mowa w ust. 4 powinien umożliwiać weryfikację tożsamości Członka Izby, a w przypadku jego reprezentacji przez reprezentantów lub pełnomocników – także podstawy ich umocowania.
 6. Zarząd zapewnia Członkom Izby, ich umocowanym przedstawicielom lub pełnomocnikom, o których mowa w ust. 4:
  a. transmisję obrad w czasie rzeczywistym;
  b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, z możliwością zabierania głosu w toku obrad;
  c. wykonywanie prawa głosu przed lub w toku obrad.
 7. Szczegółowe zasady uczestnictwa, w tym głosowania na Walnym Zgromadzeniu może określić Regulamin przyjęty przez Zarząd Izby.

2. ZARZĄD

§ 19.

 1. W skład Zarządu wchodzi od 3 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres pięcioletniej, wspólnej kadencji, spośród kandydatów będących:
  a. Członkami, o których mowa w § 8 ust. 1 lit. a Statutu, lub
  b. umocowanymi przedstawicielami Członków w rozumieniu § 8 ust. 3 Statutu.
 2. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Po wygaśnięciu mandatu, członek Zarządu może być powołany na kolejną kadencję.
 4. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście.
 5. Walne Zgromadzenie może uchwalić Regulamin Wyboru oraz Regulamin Pracy Zarządu Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej.
 6. Walne Zgromadzenie wybiera Prezesa Zarządu spośród kandydatów – Członków Zarządu, którzy zgłosili wolę kandydowania na stanowisko Prezesa.
 7. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu, na wniosek Prezesa lub z własnej inicjatywy powołuje do trzech Wiceprezesów Zarządu, Sekretarza Zarządu i Skarbnika Izby. W tym samym trybie następuje odwołanie z pełnionych funkcji.
 8. W skład Zarządu nie może być powołany Dyrektor ani pracownicy Biura Izby.
 9. Zarząd Izby na wniosek Prezesa powołuje Dyrektora Biura Izby oraz określa wielkość i sposób jego wynagrodzenia. Dyrektor Biura Izby podlega bezpośrednio Prezesowi, który określa zakres jego obowiązków w zakresie organizacji bieżącego funkcjonowania Biura Izby.
 10. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku:
  a. śmierci;
  b. odwołania przez Walne Zgromadzenie Członków;
  c. złożenia na ręce Prezesa pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu;
  d. ustania członkostwa osoby fizycznej;
  e. utraty przez członka Zarządu funkcji umocowanego przedstawiciela Członka Izby;
  f. ustania członkostwa Członka Izby, którego dany członek Zarządu jest umocowanym przedstawicielem;
  g. nieudzielenia członkowi Zarządu absolutorium w trakcie trwania kadencji;
  h. z dniem podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały udzielającej absolutorium członkom Zarządu po zakończeniu kadencji.
 11. Zarząd może zaprosić członka Zarządu, którego mandat wygasł w okolicznościach opisanych w ust. 10 lit. e do udziału w Kolegium Konsultacyjnym.

§ 20.

 1. Zarząd odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu Izby zwołuje Prezes, a w razie przeszkody z jego strony jeden z Wiceprezesów:
  a. z własnej inicjatywy;
  b. na wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu.
 3. Obradom Zarządu przewodniczy Prezes lub jeden z Wiceprezesów, a w razie ich nieobecności najstarszy wiekiem członek Zarządu.
 4. Zarząd jest władny do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej jednej trzeciej aktualnej liczby członków Zarządu, przy założeniu, że obecny jest Prezes albo jeden z Wiceprezesów i Skarbnik. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów biorących udział w głosowaniu. W razie równej ilości głosów przeważa głos Prezesa lub osoby przewodniczącej obradom.
 5. Na posiedzenia Zarządu, Prezes może zapraszać Dyrektora Biura Izby lub inne osoby, z prawem głosu doradczego, jeżeli to jest celowe ze względu na przedmiot obrad.
 6. Członkowie Zarządu mogą wziąć udział w posiedzeniu Zarządu również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 7. Środek komunikacji, o którym mowa w ust. 6 powinien umożliwiać weryfikację tożsamości Członka Zarządu.
 8. Zwołujący posiedzenie Zarządu zapewnia Członkom Zarządu:
  a. transmisję obrad w czasie rzeczywistym;
  b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, z możliwością zabierania głosu w toku obrad;
  c. wykonywanie prawa głosu przed lub w toku obrad.
 9. Szczegółowe zasady uczestnictwa, w tym głosowania w czasie posiedzeń Zarządu może określić Regulamin przyjęty przez Zarząd Izby.

§ 21.

Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie Izbą i reprezentowanie Izby na zewnątrz;
b. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
c. podejmowanie uchwał o przyjęciu w poczet Członków Izby oraz o wykluczeniu z Izby;
d. ustalenie rocznych planów gospodarczo-finansowych Izby, na podstawie kierunków działalności ustalonych przez Walne Zgromadzenie;
e. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia nieruchomości stanowiących własność Izby;
f. ustalanie terminu oraz porządku obrad i zwoływanie Walnego Zgromadzenia;
g. ustalanie terminów oraz tematyki spotkań Kolegium Konsultacyjnego;
h. uchwalanie zasad działalności finansowej Izby, w tym preliminarzy finansowych;
i. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Izby, zatwierdzanie bilansów oraz dokonywanie ocen wykonywania przez Izbę jej zadań;
j. kontrola bieżącej i rocznej działalności Izby, a zwłaszcza jej gospodarki finansowej, badanie dokumentów rachunkowych oraz zgodności wydatków z budżetem Izby;
k. uchwalanie budżetu Izby i dokonywanie w nim zmian w trakcie roku, jeśli będą tego wymagały potrzeby Izby;
l. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia przedstawicielstw i oddziałów Izby i określenia zasad ich działalności;
m. dokonywanie wykładni Statutu;
n. zarząd majątkiem Izby;
o. podejmowanie decyzji w sprawach zbycia i nabycia środków trwałych;
p. uchwalanie regulaminów preferencyjnych zasad korzystania przez Członków z form działalności Izby;
q. składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zgromadzeniu;
r. rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działalności Izby;
s. przygotowywanie wniosków, opinii i projektów uchwał we wszystkich sprawach należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia;
t. ustalanie zasad korzystania przez Członków ze znaku firmowego Izby;
u. podejmowanie decyzji o tworzeniu w ramach obowiązującego budżetu funduszy Izby i uchwalanie ich regulaminów;
v. podejmowanie uchwał i innych czynności w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

 1. Zakres czynności Prezesa Zarządu obejmuje w szczególności:
  a. organizowanie prac Izby na podstawie uchwał Zarządu;
  b. przygotowywanie wniosków i projektów uchwał we wszystkich sprawach należących do kompetencji Zarządu;
  c. przygotowywanie sprawozdań z działalności Izby;
  d. nadzorowanie wykonania uchwał Zarządu;
  e. wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd;
  f. bieżące zarządzanie Izbą i reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. W celu wykonywania powierzonych mu czynności Prezes korzysta z pomocy członków Zarządu oraz Dyrektora i pracowników Biura.

§ 23.

 1. W przypadku czasowej niemożności wykonywania przez Prezesa swoich obowiązków zastępuje go jeden z Wiceprezesów Zarządu, wyznaczony w tym celu przez Prezesa lub jeśli to niemożliwe, przez Zarząd.
 2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa, Zarząd powierza pełnienie jego obowiązków, do czasu wyboru nowego Prezesa przez Walne Zgromadzenie, jednemu z Wiceprezesów Zarządu.

3. RADA IZBY

§ 24.

Rada Izby jest organem kontrolnym oraz opiniującym Izby.

§ 25.

 1. W skład Rady Izby wchodzi od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej, wspólnej kadencji, spośród kandydatów będących:
  a. Członkami, o których mowa w § 8 ust. 1 lit. a Statutu, lub
  b. umocowanymi przedstawicielami Członków w rozumieniu § 8 ust. 3 Statutu.
 2. Członkiem Rady Izby nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Nie można łączyć funkcji członka Rady Izby z funkcją członka Zarządu. Ponadto, Członek Rady Izby nie może pozostawać z członkiem Zarządu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 4. Po wygaśnięciu mandatu, członek Rady Izby może być powołany na kolejną kadencję.
 5. Członkowie Rady Izby wykonują swoje obowiązki osobiście.
 6. Szczegółowe zasady przeprowadzania wyborów Rady Izby określa uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków Regulamin Wyboru Rady Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej.
 7. Rada Izby wybiera ze swego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady Izby, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Izby.
 8. Postanowienia § 19 ust. 10-11 stosuje się odpowiednio.

§ 26.

 1. Rada Izby zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Przedmiotem corocznego posiedzenia Rady są w szczególności kwestie wskazane w § 27 lit. a-c.
 3. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
 4. O terminie i miejscu posiedzenia Rady Przewodniczący zawiadamia za pomocą zawiadomień wysłanych pocztą elektroniczną na co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.
 5. W zawiadomieniu Przewodniczący określa zakres zagadnień lub uchwał, które będą przedmiotem posiedzenia.
 6. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów.
 7. Bez zwoływania Rady mogą być podejmowane uchwały pod warunkiem, że projekt uchwały zostanie dostarczony wszystkim członkom Rady. Uchwała wchodzi w życie, gdy za uchwałą pisemnie zagłosuje zwykła większość członków Rady.
 8. Członkowie Rady Izby mogą wziąć udział w posiedzeniu Rady Izby również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
 9. Środek komunikacji, o którym mowa w ust. 8 powinien umożliwiać weryfikację tożsamości Członka Rady Izby.
 10. Zwołujący posiedzenie Rady zapewnia Członkom Rady Izby:
  a. transmisję obrad w czasie rzeczywistym;
  b. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, z możliwością zabierania głosu w toku obrad;
  c. wykonywanie prawa głosu przed lub w toku obrad.

§ 27.

Do kompetencji Rady Izby należy:
a. bieżący nadzór nad działalnością Izby i Zarządu;
b. badanie i opiniowanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Izby oraz dokumentów rachunkowych i zgodności wydatków z budżetem Izby oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny;
c. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w sprawie udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom Zarządu;
d. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności;
e. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenie o odwołanie członków Zarządu;
f. wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd;
g. przedstawianie Zarządowi lub Walnemu Zgromadzaniu uwag, wniosków i zaleceń dotyczących działalności Izby;
h. wnioskowanie do Zarządu o powołanie członków Kolegium Konsultacyjnego;
i. wnioskowanie do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków.

V. KOLEGIUM KONSULTACYJNE

§ 28.

 1. Zarząd może powołać Kolegium Konsultacyjne, zwane dalej „Kolegium” będące ciałem opiniodawczo-doradczym Izby.
 2. Członkiem Kolegium może być każda osoba, która w szczególny sposób przyczynia się do wspierania polsko-luksemburskich stosunków gospodarczych lub posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.
 3. Zarząd zaprasza w skład Kolegium każdorazowego Ambasadora Wielkiego Księstwa Luksemburg w Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. W skład Kolegium wchodzi do 15 członków, które przyjęły zaproszenie do udziału w Kolegium wystosowane przez Zarząd.
 5. Członek może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Kolegium składając pisemną rezygnację na ręce Prezesa Izby.
 6. Zarząd może w każdej chwili wycofać swoje zaproszenie do udziału w Kolegium, w szczególności w przypadkach, gdy dalsze członkostwo danej osoby w Kolegium nie da się pogodzić z celami Izby, albo gdy godzi w jej dobre imię.

§ 29.

 1. Spotkania Kolegium odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Terminy i tematykę spotkań Kolegium ustala Zarząd. Członkowie Kolegium powiadamiani są o spotkaniach w drodze pisemnych zaproszeń, wysłanych co najmniej 30 dni przed terminem spotkania. Zaproszenia mogą być wysłane również pocztą elektroniczną, jeżeli członek uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres mailowy, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
 3. Spotkaniom Kolegium przewodniczy Prezes lub jeden z Wiceprezesów. Pozostali członkowie Zarządu oraz Dyrektor Biura Izby mają prawo uczestniczenia w spotkaniach Kolegium. Na spotkania Kolegium mogą być zapraszane także inne osoby, jeżeli to jest celowe ze względu na przedmiot obrad.

VI. GOSPODARKA FINANSOWA IZBY

§ 30.

 1. Przychodami Izby są:
  a. wpisowe;
  b. składki członkowskie;
  c. przychody z własnej działalności gospodarczej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego, które mogą być prowadzone wyłącznie dla realizacji celów statutowych;
  d. subwencje, darowizny, spadki, dotacje i zapisy;
  e. odsetki i inne przychody ze środków pieniężnych.
 2. Koszty działalności Izba pokrywa z przychodów wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, a gdy okażą się niewystarczające, Walne Zgromadzenie Członków może ograniczyć wykonywanie zadań statutowych do zadań najpilniejszych i najistotniejszych dla Izby i jej Członków.
 3. Izba może prowadzić własną działalność gospodarczą w szczególności w następującym zakresie:
  a. wydawanie książek (PKD 58.11.Z);
  b. pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.);
  c. przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z);
  d. badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z);
  e. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
  f. stosunki międzyludzkie „public relations” i komunikacja (PKD 70.21.Z);
  g. reklama (PKD 73.1);
  h. działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z);
  i. działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9).

VII. REPREZENTACJA

§ 31.

Do reprezentowania Izby w zakresie jej praw i obowiązków oraz składania w jej imieniu oświadczeń woli upoważniony jest Prezes działający samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. Oświadczenia woli powodujące zaciągnięcie zobowiązań majątkowych o wartości przekraczającej jednorazowo lub w okresie roku kalendarzowego 20% uchwalonego na dany rok budżetu Izby wymagają kontrasygnaty Skarbnika Izby.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 32.

 1. W przypadku rozwiązania Izby o przeznaczeniu majątku pozostałego po zakończeniu likwidacji zdecyduje uchwała Walnego Zgromadzenia.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Izby, Walne Zgromadzenie wyznaczy jednocześnie likwidatora.