Walne Zgromadzenie Członków Izby

Szanowni Państwo,

Zarząd Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej zaprasza na

Walne Zgromadzenie Członków

Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej,

12.01.2021, wtorek, godz. 15:00

online

zgodnie z poniższym porządkiem obrad.

Ważne: Walne Zgromadzenie Członków PLIG w związku z ograniczeniami spowodowanymi pandemią SARS CoV-2 odbędzie się w formie zdalnej.

Walne Zgromadzenie Członków jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim członków. Jeżeli członek PLIG nie będzie mógł osobiście uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków PLIG to zgodnie z §18 pkt 2, 3 Statutu Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej może udzielić pisemnego pełnomocnictwa innym osobom. Stosowny wzór pełnomocnictwa zostaje dołączony do niniejszego zaproszenia.

Potwierdzenie obecności: Celem potwierdzenia obecności na Walnym Zgromadzeniu Członków PLIG prosimy o przesłanie e-mailem na adres info@plig.biz potwierdzenia udziału (wraz pełnomocnictwem jeżeli wymagane) do 05.01.2021 r. Oryginał pełnomocnictwa prosimy przesłać pocztą na adres Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza, ul. Rzeźnicza 32-33, II p., 50-130 Wrocław.

Dokumenty: Przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków PLIG będzie zatwierdzenie sprawozdania finansowego Izby za 2019 r. oraz podjęcie uchwał w sprawie powołania nowego członka Rady Izby, zmiany statutu PLIG w zakresie wskazania możliwości odbywania spotkań Zarządu i Rady PLIG oraz odbywania Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków PLIG przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również wskazania możliwości głosowania zdalnego nad uchwałami podejmowanymi przez Organy Izby.


PORZĄDEK OBRAD
Walnego Zgromadzenia Członków
Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej
w dniu 12 stycznia 2021 r.

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 2. Przyjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na odbycie Walnego Zgromadzenia w formie zdalnej.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego, Protokolanta Zgromadzenia.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności PLIG za 2019 r.
 7. Przedstawienie przez Radę PLIG sprawozdania z oceną działalności PLIG za rok 2019.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego PLIG za 2019 r. i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.
 9. Przedstawienie propozycji zmian Statutu Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej, dyskusja i podjęcie uchwały o zmianie Statutu.
 10. Wybór nowego członka Rady PLIG.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Członków PLIG.